RECURSOS > Aula dixital > Filosofía
Non hai materias
1. Introdución: . O contexto social da Grecia clásica . Da explicación mítica á explicación racional. 2. O concepto da natureza ("phisis") 2.1. O concepto xenérico da natureza 2.2. As distintas explicacións sobre a natureza 2.2.1. Os presocráticos 2.2.2. PLATÓN . A concepción da natureza en Platón . A teoría das ideas 3. A teoría do coñecemento en Platón 4. O concepto do home e da sociedade. 4.1. Contextualización 4.2. O movemento dos Sofistas 4.3. Sócrates 4.4. PLATÓN
Natureza e sociedade no pensamento grego. Tema II de Historia da Filosofía.
Razón e fe no pensamento medieval. Tomé de Aquino.
O nacemento da ciencia e da filosofía moderna. O racionalismo de Descartes.
1. O Empirismo fronte ao Racionalismo 2. Locke: algúns aspectos introdutorios 3. Teoría do coñecemento humano en Locke 3.1. A orixe do coñecemento 3.2. A clasificación das ideas: simples e complexas 3.3. Os límites do coñecemento 4. Teoría política de Locke 4.1. A orixe da sociedade: o contractualismo 4.2. O liberalismo político 4.3. O dereito á propiedade privada 4.4. A tolerancia relixiosa 5. O Empirismo de Hume 5.1. A idea de causalidade 5.2. A idea do eu pensante 5.3. A idea da substancia extensa 5.4. A idea de Deus
1. KANT, TEÓRICO DA ILUSTRACIÓN 2. O PROBLEMA DO COÑECEMENTO: A CRÍTICA DA RAZÓN PURA 2.1. Concepción do problema: síntese do racionalismo e do empirismo. 2.2. As condicións do coñecemento científico 2.3. A doutrina do coñecemento na Crítica da Razón Pura. 2.3.1. A Estética Transcendental 2.3.2. A Analítica Transcendental 2.2.3. A Dialéctica Transcendental 2.4. Síntese do pensamento de Kant a respecto do coñecemento. 2.4.1. Ciencia e metafísica: os límites do coñecemento en Kant. 2.4.2. O sentido da expresión "xiro copernicano" de Kant. 3. A FILOSOFÍA MORAL DE KANT: A CRITICA DA RAZÓN PRÁCTICA 3.1. A razón práctica fronte á teórica. 3.2. A ética formal kantiana fronte ás éticas materiais 3.3. Liberdade, inmortalidade e existencia de Deus.
1. Nietzsche como crítico da cultura occidental 2. O problema dos valores en Nietzsche 3. O vitalismo nietzscheano 4. O nihilismo 5. A vontade de poder 6. O eterno retorno 7. O superhome
As numerosas lagoas na historia galega das ideas e a escasa presencia da filosofía no debate cultural contemporáneo fan preciso reivindicar a razón como instrumento emancipador e liberador, que faga fronte ó monopolio do pensamento único e que dote ó individuo de tódolos recursos necesarios para afirmarse a si mesmo e comprender a súa situación na sociedade. Trátase, en fin, de rescata-los valores ilustrados que tan ben representa, entre outros, o lugués Juan Francisco de Castro. Neste contexto nace a Asociación de Estudos Filosóficos Doutor Castro, como un espacio multidisciplinar e aberto a tódalas propostas enriquecedoras do patrimonio filosófico e humanístico en Galicia. Para acadar isto, a A.E.F. Dr. Castro coordinará programas de investigación tanto en col de persoeiros ilustres do pensamento galego, como sobre cuestións de actualidade que susciten o interese social dentro do eido xeral das humanidades. Así mesmo promoverá conferencias, publicará artigos e fomentará calquera outra actividade encamiñada a divulgar valores e hábitos críticos.
No ano académico 81-82 veu de constituirse en Pontevedra a Aula Castelao de Filosofía tendo por obxectivos a anovación temática e metodolóxica no campo da Filosofía -prestando especial atención ao profesorado de Ensino Medio- e a normalización da nosa lingua, principalmente no ensino, co horizonte de pensar os problemas do presente a través da filosofía, na súa dimensión crítica e transformadora. Nestas dúas décadas levou a efecto grande cantidade de conferencias e ciclos (Castelao, Marx, Xuventude, Perestroika, Portugal, Engels, Filosofía e Ensino, O Manifesto Comunista, Simone de Beauvoir e O Segundo Sexo, Faustino Cordón: Ciencia e compromiso, Educación e Cidadanía...), tomou parte en diversos Congresos, xornadas pedagóxicas..., e reuniu nos seus arquivos unha inxente documentación: centos de horas de gravación en casete ou filmada, traballos inéditos, dosieres de prensa, fichas bio-bibliográficas, correspondencia, etc.
A Sección de Filosofía e Pensamento naceu no ano 2004, a proposta do profesor e teólogo Andrés Torres Queiruga e como froito da Comisión Técnica que ata ese momento viña traballando no CCG nesta área. A Sección pretende analizar a situación actual da filosofía en Galicia, prestando especial atención ao seu ensino e á súa presenza social.
Web brasileira que contén numerosos recursos de Filosofía. Filosofía clásica, cristiá, moderna, contemporánea. Contén tamén un apartado de mitoloxía clásica.
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)